Welcome

โครงการประชุมวิชาการการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2560

เมืองนวัตกรรม

The 6th Urban and Regional Planning Academic Symposium (URPAS2017)

Innovation City

ในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (middle income trap) การพัฒนานวัตกรรม เป็นปัจจัยที่สำคัญทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และเมือง  ในการทำให้ประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมภายใต้รูปแบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม (value-based economy) เป็นการปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยเกษตรกรรม การผลิตและอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนั้นในการพัฒนาเมืองจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อรองรับความท้าทายจากการปรับเปลี่ยนทิศทางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

เมืองนวัตกรรม (innovation city) เป็นแนวความคิดในการพัฒนาเมืองที่เพิ่มศักยภาพในการรองรับประชากร ธุรกิจ และกิจกรรมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างสรรคนวัตกรรม และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยสำหรับประชากร นักวิจัย และนักลงทุน

ด้วยเหตุที่ภาคีสมาชิก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการให้ความสำคัญกับการบูรณาการองค์ความรู้ และประสบการณ์ ระหว่าง คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของการวางแผนพัฒนาภาคและเมืองในทุกระดับ จึงนำมาสู่การจัดโครงการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2560

ทั้งนี้ บทความวิชาการที่นำเสนอจะครอบคลุมประเด็นทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการวางนโยบายและแผนพัฒนาพื้นที่ในบริบทเมือง ชนบท และสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม เช่น

 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
 • การปรับตัวและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation and Mitigation)
 • การป้องกันภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction)
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of life)
 • การพัฒนาชุมขน (Community Development)
 • การวางแผนระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Planning)
 • การวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Planning)
 • การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Planning and Management)
 • การพัฒนาที่อยู่อาศัย (Housing Development)
 • การแก้ปัญหาความยากจน (Poverty Reduction)
 • การออกแบบชุมชนเมืองและภูมิทัศน์เมือง (Urban Design and Urban Landscape)
 • การฟื้นฟูเมือง (Urban Renewal)
 • การวางแผนท่องเที่ยว (Tourism Planning)
 • การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคและเมือง (Regional and Urban Economic Development)
 • สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันสำคัญ

ปิดรับทคัดย่อ ขยายเวลาถึง 13 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ ขยายเวลาถึง 27 กุมภาพันธ์ 2560
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ 20 มีนาคม 2560
ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ 10 เมษายน 2560
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว 1 พฤษภาคม 2560
แจ้งผลการพิจารณาบทความ 15 พฤษภาคม 2560
งานประชุมวิชาการฯ 5 มิถุนายน 2560
Advertisements